loading

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

 1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene verkoops- en factuurvoorwaarden. Deze staan vermeld op onze website: www.klasseslagerhemelsoet.be en worden toegevoegd aan iedere offerte, bestelbon en factuur.

ARTIKEL 2

 1. Klasseslager Hemelsoet (verder de verkoper genoemd) houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud. De prijzen zoals vermeld in de webshop zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen. Klasseslager Hemelsoet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

ARTIKEL 3

 1. Foto's, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

ARTIKEL 4

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Webshop. De Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Webshop wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

ARTIKEL 5

 1. De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

ARTIKEL 6

 1. Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op "Bevestig" of "Bevestig en Betaal" heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

ARTIKEL 7

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

ARTIKEL 8

 1. Bij het annuleren van een bestelling binnen de 4 dagen voor afhaling, zal 30% van de totale prijs in rekening worden gebracht. Dit om reeds gemaakte kosten te vergoeden. Dit alles onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen en te vorderen jegens de klant. Bij annulatie op dezelfde dag van afhaling zal 100% van de bestelling in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 9

 1. Door de in ontvangst name van de goederen, erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken van de geleverde goederen of diensten moet de koper binnen de week na de afhaal- of leveringsdatum ervan aan Klasseslager Hemelsoet bv via een aangetekend schrijven melden of bij voorkeur per mail naar hemelsoet@klasseslager.be

ARTIKEL 10

 1. Er worden punten toegekend op de Joyn-klantenkaart bij het afhalen van een bestelling in de winkel of bij de levering van een bestelling, enkel wanneer de bestelling geen andere voordelen (kortingen of gratis artikelen) bevat.

ARTIKEL 11

 1. Rekeningen dienen standaard contant betaald te worden in de winkel met deze mogelijke betaalmiddelen: cash, bancontact, elektronische maaltijdcheques, Payconiq, waardebonnen of E-bonnen.

ARTIKEL 12

 1. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdig betaalde facturen wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per verlopen of begonnen maand aangerekend alsook, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, een bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen eisbaar worden. Dit alles onverminderd het recht om bij het uitblijven van betaling de werkelijk opgelopen schade te bewijzen en te vorderen jegens de klant.

ARTIKEL 13

 1. Koopwaar blijft eigendom van Klasseslager Hemelsoet BV tot de volledige betaling van de hoofdsom door de klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de klant vanaf de levering. Het is Klasseslager Hemelsoet BV toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de klant. De klant verleent het recht aan Klasseslager Hemelsoet BV om hiertoe zijn erf of werf te betreden.

ARTIKEL 14

 1. De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Klasseslager Hemelsoet BV om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst Klasseslager Hemelsoet BV naar haar privacy policy.

ARTIKEL 15

 1. Ingeval van niet akkoord met de factuur, moet deze per mail naar hemelsoet@klasseslager.be worden geprotesteerd binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

ARTIKEL 16

 1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd (Gent), tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Winkelmandje